Privacy Policy

Rijschool Niemeijer hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Niemeijer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als rijschool Niemeijer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Uw persoonsgegevens worden door rijschool Niemeijer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het aangaan van overeenkomsten en/of afspraken
 • Het begeleiden bij en uitvoeren van de rijopleiding
 • Administratieve doeleinden

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling kan rijschool Niemeijer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum

De persoonsgegevens worden door rijschool Niemeijer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Uw persoonsgegevens worden door rijschool Niemeijer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het aangaan van franchise- en arbeidsovereenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De franchise- arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan rijschool Niemeijer de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • Kopie WRM pas (bevoegdheidspas)
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Bankgegevens

De persoonsgegevens worden door rijschool Niemeijer opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen:

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens  van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rijschool Niemeijer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Wij alle papieren documenten waarop uw persoonsgegevens staan, achter slot en grendel hebben opgeslagen;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien u nog een vraag mocht hebben over de Privacy Policy van rijschool Niemeijer, dan kunt u altijd contact met ons opnemen en staan wij u graag te woord.

CONTACT

Rijschool Niemeijer
Vesselkampen 2
9463 MD Eext

Tel: 0592-265366

info@rijschoolniemeijer.nl
www.rijschoolniemeijer.nl

Privacy Policy

WERKGEBIED

Ons werkgebied bestaat uit o.a.  Anderen, Anloo, Annen, Borger,  Drouwen,  Eext, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort, Gasselte, Gasselternijveen, Gasteren, Gieten, Gieterveen, Rolde.

LIKE ONZE FACEBOOKPAGINA